අතීතයට වෙන්වීම පුරෝකථනය කිරීමට මට අවශ්‍ය කාලය කොපමණද? : ඉවත් වීම